ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2020. GODINE

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja na seminaru će se održavati na daljinu, a slušaoci mogu da ih prate preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPFUTORAK, 01.12.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić, Fakultet organizacionih nauka
COMPLEXITY INDICES FOR THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM
We consider the symmetric traveling salesman problem (TSP) with instances represented by complete graphs G with distances between cities as edge weights. A complexity index is an invariant of an instance I by which we predict, in a statistical sense, the execution time of an exact TSP algorithm for I.
In the paper: Cvetković D., Čangalović M., Dražić Z., Kovačević-Vujčić V., Complexity indices for the traveling salesman problem based on short edge subgraphs, Central European Journal of Operations Research, 26(2018), No. 3, 759-769, we have considered some short edge subgraphs of G and defined several new invariants related to their connected components. Extensive computational experiments with instances on 50 vertices with the uniform distribution of integer edge weights in the interval [1,100] show that there exists correlation between the sequences of selected invariants and the sequence of execution times of the well-known TSP Solver Concorde. In this talk we report the extension of the above considerations for instances up to 100 vertices.
Joint work with Dragoš Cvetković, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade and Mathematical Institute SANU and Zorica Dražić, Faculty of Mathematics, University of Belgrade.

UTORAK, 08.12.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Rastko Martać, Fakultet organizacionih nauka
PRIMENA IOT MODELA I SERVISA U UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU BRANA
Ovo predavanje bazirano je na istraživanju kako transformisati sistem manuelnog monitoringa u pametno okruženje pomoću IoT tehnologija. Visoke brane su od velike važnosti, jer služe za akumulaciju vode i upotrebljavaju se za proizvodnju električne energije. Monitoring i predviđanje ponašanja brana predstavljaju veliki izazov zbog složene strukture brana i klimatskih promena. Zbog različitih ograničenja, ekoloških prepreka i složenosti sistema brana, primena RFID, Bluetooth i IoT tehnologija pokazala se kao adekvatno, pristupačno i pouzdano rešenje u procesu monitoringa sigurnosti brana. U predavanju se prikazuje sveobuhvatan model upravljanja i monitoringa sigurnosti brana, koji je zasnovan na savremenim IoT tehnologijama. Opisani model primenjen je na brani „HE Đerdap 1“, na reci Dunav u Republici Srbiji. Rezultati pokazuju da upotreba novih tehnologija u procesu monitoringa brana može smanjiti ljudske greške i poboljšati celokupni proces.

UTORAK, 15.12.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Tatjana Davidović i studenti, Matematički institut SANU
IZVEŠTAJ SA LETNJE PRAKSE
Matematički institut SANU je ove godine prvi put organizovao letnju praksu za studente redovnih i master studija. Na temu metaheuristike za optimizacione probleme, javilo se 9 kandidata. Uglavnom studenti III i IV godine Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dva master studenta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dva kandidata su odmah odustala, a preostalih 7 podelila sam u grupe. Rad se odvijao on-line, kroz redovne nedeljne sastanke. Veliku podršku dobila sam od svojih koleginica, Tatjane Jakšić-Krüger i Nataše Milosavljević i od kolega akademika Dragoša Cvetkovića i Dragana Uroševića koji su se uključili u rad sa studentima i pomogli mi da svi prijavljeni studenti dobiju adekvatan tretman. Na ovom sastanku seminara biće prikazano šta su studenti radili u okviru prakse i kakve rezultate su postigli.

UTORAK, 22.12.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Dragan Vukmirović, Fakultet organizacionih nauka
DATA SCIENCE: SCIENCE OR BUZZWORD
U predavanju se prikazuju osnovne definicije nauke o podacima, istorijat i pravci daljeg razvoja. Istaknute su osnovne dileme i autorsko viđenje sličnosti i razlika sa bliskim naučnim disciplinama: matematikom, statistikom, računarskim naukama i veštačkom inteligencijom. Analiziran je profil naučnika za podatke (data scientists), kao i modaliteti obrazovanja ovih stručnjaka. Na kraju, dat je niz preporuka za dalji razvoj nauke o podacima u Srbiji.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic