ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2024. GODINE

Predavanja na seminaru mogu se pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/wnz6oyxsQsy29LfJA.
Registracija za on-line praćenje predavanja na Seminaru je na linku
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX.
Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja osim putem chata): https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr.Utorak, 14.05.2024. u 12:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Vladimir Katić, IEEE; Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
ZNAČAJ I ULOGA SRPSKIH ISTRAŽIVAČA U RADU I RAZVOJU IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) najveće je inženjersko udruženje na svetu, koje obuhvata naučnike, istraživače, inženjere i studente sa svih kontinenata sveta. Njeni koreni protežu se od 1884. godine kada je u Njujorku osnavano Američko udruženje inženjera elektrotehnike (AIEE). Tridesetak godina kasnije (1912. godine) osnovano je udruženje inženjera radio tehnike (elektronike) - IRE. Spajanjem ova dva udruženja 1963. godine u jedno stvoren je IEEE. Članovi ovih udruženja bili su i Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Pupin je čak, u različitim razdobljima, bio predsednik oba udruženja. Takođe, AIEE je dodelio Nikoli Tesli prestižnu Edisonovu nagradu. Današnja IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora potiče od IEEE Jugoslovenske sekcije osnovane 1971. god. i broji oko 800 članova.
U predavanju će biti dat istorijski pregled razvoja IEEE-a, kao i pregled nastanka i razvoja ovog udružanja u bivšoj SFRJ, odnosno Srbiji. Posebno će biti reči o aktivnostima podružnica (Chapter) i studentskih ogranaka (Branch) u Srbiji. Takođe, u predavanju će biti dat kratak osvrt na rad i ulogu nekih poznatih naučnih radnika iz Srbije i regiona, sa naglaskom na njihove doprinose u razvoju IEEE-a.
Zajednički sastanak sa Seminarom za istoriju i filozofiju matematike, mehanike i astronomije.

Utorak, 14.05.2024. u 14:15,svečana sala, Ogranak SANU u Novom Sadu, Nikole Pašića 6 i Online
Nataša Krejić, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
PARALLEL INEXACT LEVENBERG-MARQUARDT METHOD FOR NEARLY-SEPARABLE NONLINEAR LEAST SQUARES
Motivated by localization problems such as cadastral maps refinements, we consider a generic Nonlinear Least Squares (NLS) problem of minimizing an aggregate squared fit across all nonlinear equations (measurements) with respect to the set of unknowns, e.g., coordinates of the unknown points' locations. In a number of scenarios, NLS problems exhibit a nearly-separable structure: the set of measurements can be partitioned into disjoint groups (blocks), such that the unknowns that correspond to different blocks are only loosely coupled.
We propose an efficient parallel method, termed Parallel Inexact Levenberg Marquardt (PILM), to solve such generic large scale NLS problems. PILM builds upon the classical Levenberg-Marquard (LM) method, with a main novelty in that the nearly-block separable structure is leveraged in order to obtain a scalable parallel method. Therein, the problem-wide system of linear equations that needs to be solved at every LM iteration is tackled iteratively. At each (inner) iteration, the block-wise systems of linear equations are solved in parallel, while the problem-wide system is then handled via sparse, inexpensive inter-block communication. We establish strong convergence guarantees of PILM that are analogous to those of the classical LM; provide PILM implementation in a master-worker parallel compute environment; and demonstrate its efficiency on huge scale cadastral map refinement problems.

Utorak, 21.05.2024. u 14:15, Online
Leo Liberti, LIX CNRS Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris
RANDOM PROJECTIONS FOR MATHEMATICAL PROGRAMMING
Random projections are random matrices that map a finite set of points into a smaller-dimensional space, so that the two point sets are approximately congruent. We look at their application to derive approximations of mathematical programming formulations for various classes: Linear Programming, Quadratic Programming (with or without quadratic constraints), and various applications.

Utorak, 28.05.2024. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Danijela Stojanović, Institut ekonomskih nauka, Beograd
OTVORENE INOVACIJE ZASNOVANE NA CROWDSOURCINGU U FUNKCIJI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
Otvorene inovacije već su donele mnoga pozitivna praktična rešenja kada je reč o funkcionisanju inostranih železnica. Međutim, primena otvorenih inovacija zasnovanih na crowdsourcingu u funkciji unapređenja bezbednosti železničkog saobraćaja u Srbiji nije dovoljno istražena.
Na predavanju će biti reči o primeni otvorenih inovacija zasnovanih na crowdsourcingu kada je reč o železničkom saobraćaju. Takođe, biće predstavljeni i rezultati pilot projekta koji je realizovan u saradnji sa studentima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da se predlože i razviju rešenja zasnovana na IoT-u za različite probleme vezane za bezbednost železničkog saobraćaja. Istraživanje je pokazalo zainteresovanost studenata za ovakvu vrstu rada i pruža podsticaj za organizovanje projekata ovakvog tipa.RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic