ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2023. GODINE

Predavanja na seminaru mogu se pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So.
Registracija za on-line praćenje predavanja na Seminaru je na linku
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX.Utorak, 07.11.2023. u 14:15, Online
Nenad Petrović, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
PRIMENA CHATGPT ZA RAZVOJ SOFTVERA
Od kraja prošle godine, ChatGPT je privukao veliku pažnju javnosti. Iako inicijalno namenjen vođenju konverzacije u formi dijaloga, brojni entuzijasti širom sveta su u svojim eksperimentima potvrdili da njegove mogućnosti praktično otvaraju nove horizonte u različitim domenima - od kreativnog pisanja, preko igranja društvenih igara, pa sve do generisanja računarskog koda. Prema tome, tema ovog predavanja jesu primene ChatGPT-a koje olakšavaju razvoj softvera i to po pitanju sledećih aspekata: pisanje i analiza koda, ali i primena ovog rešenja za analizu velikih količina podataka. Praktična upotreba je ilustrovana u raznolikim domenima: razvoj IoT sistema i mobilnih aplikacija, pametnih DevSecOps alata, konceptualno modelovanje i implementacija pametnih ugovora za blokčejn.

Četvrtak, 14.11.2023. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Jelena Mihajlović-Milićević, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
UPRAVLJANJE VIRTUELNIM STUDENTSKIM TIMOVIMA U RAZVOJU PAMETNIH OKRUŽENJA
U ovom predavanju će biti razmatran problem koordinacije i nadzora virtuelnih timova sa ciljem da se predloži pristup za efikasno upravljanje studentskim timovima specijalizovanim za razvoj pametnih okruženja. Predloženi pristup zasniva se na SAFe 5.0 agilnom okviru i DevOps-u, koji u kombinaciji pružaju okvir za procenu sposobnosti i rezultata timova u akademskom okruženju. Kroz primenu predloženog pristupa, virtuelni studentski timovi stiču praktično iskustvo u samoorganizovanju uz efikasno vođenje kroz životni cilkus projekta. Primena i evaluacija predloženog pristupa sprovedeni su na Fakultetu organizacionih nauka, u okviru nastave na više predmeta Katedre za elektronsko poslovanje. Rezultati istraživanja pokazali su da se integracijom odabranih najboljih praksi iz korporativnih okruženja u pedagoški pristup projektno-zasnovanog učenja, može efikasno upravljati studentskim timovima, uz postizanje potrebnih ishoda učenja i bolju pripremu studenata za rad u kompanijama.

Utorak, 21.11.2023. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Petar Veličković, Google DeepMind; Univerzitet Kembridž
INTEGRISANJE IZRAČUNAVANJA ALGORITAMSKIM PORAVNANJEM
Sta čini jednu neuralnu mrežu boljom, ili lošijom, u izvršavanju određenih zadataka? Ovo pitanje je u srcu modernog dizajna arhitektura neuralnih mreža, i često je izuzetno teško naći rigorozne odgovore. Tokom prethodnih nekoliko godina, prisustvovali smo velikom broju pokušaja, koristeći razne napredne matematičke pristupe, da se pronađe odgovor na ovo pitanje pod širokim spektrom mogućih pretpostavki. Jedan od najuspešnijih pristupa – algoritamsko poravnanje – pretpostavlja da su ciljna funkcija, kao i mehanizam za njeno izračunavanje, potpuno definisani i poznati (tj. cilj neuralne mreže je da izvrši algoritam). U ovoj postavci, izvršavanje zadataka se svodi na integrisanje izračunavanja koje jedan algoritam izvršava unutar neuralne mreže, što povlači interesantne analize iz raznovrsnih oblasti matematike i računarskih nauka. U ovom predavanju, predstaviću neke od mojih omiljenih radova iz oblasti algoritamskog poravnanja, kao i njihove implikacije na izradu inteligentnih sistema budućnosti.
Zajednički sastanak sa Seminarom Veštačka inteligencija.

Utorak, 28.11.2023. u 14:15, Online
Milica Anđelić, Department of Mathematics, Kuwait University
COMBINATORIAL FORMULAS FOR GENERALIZED INVERSES OF GRAPH MATRICES
The Laplacian matrix $L$ of a graph $G$ may or may not be invertible. We present a combinatorial formula of the Moore-Penrose inverse of $L$. This is achieved by finding a combinatorial formula for the Moore-Penrose inverse of an incidence matrix of $G$. This work presents a generalization of related known results on incidence and Laplacian matrices of an unsigned graph.RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić =
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic