ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

MATHEMATICAL METHODS OF MECHANICS Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Matematičke metode mehanike za APRIL 2024.Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/XSi2TL4YuH77uA66D
Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, a još niste registrovani na miteam platformi Matematičkog instituta, možete se registrovati popunjavanjem forme:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Mmvtqj9fnvXKQvJdp
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/zJ59ZiyNA5bC8kFn3
Sreda, 03.04.2024. u 15:00, Kneza Mihaila 36, sala 301f i Online
Teodor Vrećica, Matematički institut SANU
LINEARNI I NELINEARNI TALASI - VARIJACIONI PRISTUP
Ovo predavanje ćemo započeti sa izvodjenjem grupne brzine pomoću kinematičkog pristupa. Fokus će biti na povezivanju grupne brzine i energije talasa pomoću varijacionog pristupa.

Sreda, 10.04.2024. u 15:00, Kneza Mihaila 36, sala 301f i Online
Teodor Vrećica, Matematički institut SANU
LINEARNI I NELINEARNI TALASI - ASIMPTOTSKA METODA I PRIMERI
Na ovom predavanju će prvo biti predstavljena asimptotska metoda. Pomoću nje je moguće doći do istih rezultata do kojih smo došli pomoću Furijeove transformacije i varijacionog pristupa. Pored toga ćemo ilustrovati metode kroz koje smo prošli na konkretnim primerima.

Sreda, 17.04.2024. u 15:00, Kneza Mihaila 36, sala 301f i Online
Teodor Vrećica, Matematički institut SANU
LINEARNI I NELINEARNI TALASI - VODENI TALASI
Možda najprepoznatljiviji talsni fenomen su morski talasi. Njihovo izučavanje je kompleksno i zahteva razne pristupe. Tokom ovog predavanja ćemo proći kroz osnove matematičke teorije vodenih talasa, počevši sa linearnom teorijom.

Vladimir Dragović
Rukovodilac seminara