ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Ongoing scientific projects coordinated by the Centre
Project no. 144014
Geometry and Topology of Manifolds and Integrable Dynamical Systems
coordinator: V. Dragovic

Project no. 144026
Geometry and Topology of Discrete Structures
coordinator: S. Vrecica

International project
Geometry, Topology and Combinatorics of Manifolds and Dynamical Systems
coordinated by: B. Dubrovin, V. Dragovic, S. Vrecica, S. Terzic
co-sponsored by: The Italian Ministry of Univeristies and Scientific Research, and SISSA