ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Projekat 174001

Dinamika hibridnih sistema složenih struktura. Mehanika materijala

Rukovodilac: prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih


Rezime


Teme su:

  1. Analitička mehanika diskretnih sistema frakcionog reda. Dinamika reonomnih i reoloških i sistema sa neholonomnim vezama
  2. Nelinearni i retki fenomeni u dinamici hibridnih sistema sprehnutih krutih i deformabilnih tela. Prenos energije kroz sistem. Model hibridnog sistema, koji sadrži klatna sa oscilujućim tačkama vešanja duž krivolinijskih putanja (model prema European patent No. EP1514026 28.03.2007), sa ciljem optimizacije kinetičkih parametara stabilnosti i upravljivosti dinamikom istog. Sinhronizacije podsistema hibridnih sistema sa ciljem dobijanja kriterijuma i metodologija za modeliranje prototipa hibridnog sistema. Planiranje teorijskih osnova odgovarajućeg eksperimenta.
  3. Modeli bioloških oscilatora i fenomeni dinamike i prenosa signala, informacija i energije kroz njihove kompleksne strukture. Mehanika bio mehaničkih sistema sa spregnutim poljima.
  4. Mehanika diskretnih modela kontinuuma - Teorija i primene. Dinamika homogenih struktura spregnutih deformabilnih tela i standardnih elemenata konstitutivnih relacija na bazi linearno elastičnih, nelinearnoelastičnih, visokoelastičnih i/ili naslednih svojstava i/ili svojstava frakcionog reda
  5. Fenomeni dinamike sistema sa trenjem, diskontinuitetima svojstava kinetičkih parametara. Vibroudarni sistemi sa trenjem. Fenomeni diskontinuiteta u svojstvima kinetičkih parametara.
  6. Dinamika i stabilnost hibridnih sistema u interakciji kruto, čvrsto telo i fluid
  7. Dinamika loma i oštećenja materijala po metodi diskretnog kontinuuma. Kinetička stanja dinamike vrha prsline u materijalu sa spregnutim poljima.
  8. Upravljanje dinamikama i hibridnim sistemima

Ključne reči: Hibridni, nelinearni, analtička mehanika, izvod necelog reda, diskretni kontinuum, stabilnost, vibroudar, upravljanje