ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za decembar 2017.
PETAK, 08.12.2017. u 13:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Goran Janaćković, University of Niš, Faculty of Occupational Safety
MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING IN ORGANIZATIONS BASED ON OCCUPATIONAL SAFETY PERFORMANCE INDICATORS
Abstract: Safety system is a complex system in which a large number of actors are involved. The impact of the safety system on the organization's operations highlights the importance of studying safety indicators. There are different indicators and approaches to their application. For complex safety systems, it is not effective to apply a single-criterion decision-making. More indicators describe the state of safety more realistically. Appropriate selection of indicators determines the choice and application of adequate protective measures, with the aim of reducing the impact of undesired events on people and goods. Adequate selection of safety performance indicators, supported by multi-criteria decision-making, enables efficient and effective management of safety systems. The paper presents the control algorithm and data flows in safety systems.


PETAK, 15.12.2017. u 14:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Aleksandar Janjić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet Niš
VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA
U predavanju će biti opisane tehnike višekriterijumskog odlučivanja koje se koriste u različitim ciklusima planiranja i upravljanja opremom u elektroprivrednoj kompaniji. Poseban akcenat biće na praktičnoj metodi za odlučivanje na bazi procene rizika putem Analitičkih Hijerarhijskih Procesa (AHP). Takođe, biće opisani i modeli koji se koriste za uvažavanje neizvesnosti (Bajesove mreže, drva odlučivanja). Za postavljanje modela rizika analizirana je grafička tehnika dijagrama uticaja kako bi se odredili svi bitni faktori, i opisale njihove međusobne veze. Ovaj model omogućuje procenu uticaja svake pojedinačne komponente u procesu donošenja odluka o održavanju ili revitalizaciji. Kao kriterijumi, razmatrani su ekonomski, socijalni i bezbednosni rizik. Metoda je ilustrovana na primeru odlučivanja o mogućoj zameni prekidača snage u TS 110/10 kV.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
Petar Vranić
Sekretar seminara