ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za MART 2020.
ČETVRTAK, 05.03.2020. u 13:00, Live stream Niš
Ivana Veličkovska, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
IMPLEMENTATION OF AHP-PROMETHEE MODEL IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR EVALUATING PROTECTED ZONES IN THE NATIONAL PARK DJERDAP
Modern business environment brings stricter environmental legislation that affect the responsibility towards the environment and changes in the decision-making process. Environmental management, which will be discussed during the lecture, is one of the most important tasks in a contemporary society. Therefore, successful environmental management is a complex process and requires decision-making based on consideration of multiple criteria. The content of the study includes a review of the relevant scientific findings in the field of application of multi-criteria decision-making methods (MCDM) in natural resources management and environmental planning and an illustrative example of the use of MCDM methodology concerning National Park Djerdap (NP Djerdap). Different strategies are generated to find a compromise that allows the sustainable use and exploitation of renewable natural resources. To specify, a model that includes the zone size of timber production in comparison with preservation zones of natural and cultural heritage as an optimized solution. The most important criteria presented in this research are estimated using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and after that, the data are used for the final ranking of alternatives using the Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) method. Final results are described using PROMETHEE GAIA.ČETVRTAK, 19.03.2020. u 13:00, Live stream Niš
Milan Cajić, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
FRACTIONAL DAMPING MODELS, DEEP LEARNING AND DECISION-MAKING IN MECHANICS OF METAMATERIALS: A REVIEW OF RECENT CONTRIBUTIONS AND FUTURE OUTLOOKS
Fractional calculus has been applied successfully for modeling of many different phenomena in physics, materials science, and other scientific fields. Application of fractional calculus in linear viscoelasticity mostly relies on fractional-order derivative constitutive equations. Such models are applied in structural mechanics to describe stress relaxation/retardation phenomenon or vibration damping. Some earlier work on fractionally damped nonlocal elastic models of nanostructures will be mentioned. Recently introduced models of fractionally damped phononic crystals and acoustic metamaterials with corresponding dispersion properties will be also presented. Such periodic structures are widely used in many practical applications for vibration attenuation, blast-wave mitigation, waveguides or sound isolation due to the existence of stop bands within which the elastic/acoustic waves cannot propagate freely. This requires specific optimal design of metamaterial unit-cells in order to achieve desired band gaps. Making a decision for the optimal metamaterial design in some cases needs multi-objective optimization tools. This can be observed as an optimal design process of the microstructure of materials with respect to desired mesoscale properties and functionalities. Such a process requires an intelligent agent that learns from a dataset and makes optimal decisions, where application of contemporary deep learning methods shown to be very useful.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
dr Petar Vranić
Sekretar seminara