ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za NOVEMBAR 2019.
SREDA, 20.11.2019. u 13:00, Live stream Niš
Tatjana Davidović, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
METAHEURISTICS AS DECISION MAKING TOOLS
Metaheuristics are widely known as very successful optimization methods. They represent computational algorithms to optimize a given objective function by iteratively generating new or improving the existing solutions. Metaheuristic methods are stochastic algorithms in general, i.e., repeated executions may produce different results. Although they do not guarantee the optimality of the obtained solution, they usually provide high-quality solutions within reasonable CPU time. Metaheuristics are general methods in a sense that they do not use a priori knowledge about the problem being optimized. However, this fact enables them to be applicable to a various range of problems. The decision problems usually do not belong to the class of optimization problems. However, their parts can be formulated as optimization tasks and metaheuristics could be used to efficiently resolve these parts. Two examples that arise in many decision-making processes are discussed: clustering and satisfiability problems. The application of metaheuristic methods to these problems is illustrated.ČETVRTAK, 28.11.2019. u 13:00, Live stream Niš
Željko Stević, Faculty of Transport and Traffic Engineering Doboj, University of East Sarajevo
A BRIEF OVERVIEW OF NEWLY DEVELOPED MCDM APPROACHES IN THE LAST THREE YEARS
Everyday decision making requires consideration of various influencing factors. Important tools for solving and supporting such problems are MCDM approaches, most often in combination with uncertainty theory. The aim of this study is to emphasis the rapid development of this field and its importance for solving scientific and professional problems. The significance of 13 newly developed MCDM approaches, which are divided into two groups, are presented and identified: methods for determining the weights of criteria and methods for evaluating alternatives. In addition, the division into crisp, fuzzy and rough approaches was performed. The following approaches are shown: Rough BWM, Rough SAW, Rough EDAS, Interval rough AHP, Interval MABAC, Rough SWARA, Rough WASPAS, FUCOM, Rough ARAS, Fuzzy PIPRECIA, Rough COPRAS, EDAS-M, Interval rough SAW. The aim is to significantly improve existing approaches to get closer to the optimal solution. The results of the implementation of the above approaches so far show the justification of their development and their large importance.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
dr Petar Vranić
Sekretar seminara