ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MATHEMATICS AND MUSIC

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Matematika i muzika za MART 2020.PONEDELJAK, 02.03.2020. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36.
Dragan Novković
MUZIKA KVANTNIH SVETOVA
Kvantna fizika i akustika, dva naizgled potpuno razdvojena fizička domena, direktno se susreću u eksperimentima kvantne fizike sa Bose-Einstein-ovim kondenzatom, petim agregatnim stanjem materije, koje se često opisuje i kao najhladnije mesto u Univerzumu poznato čoveku. Upravo su rezultati ovog eksperimenta predstavljali početno ishodište međunarodnog projekta Kvantna muzika, koji uspostavlja naučno i umetnički oblikovane veze na relaciji kvantnih i akustičkih sistema. Cilj predavanja je da najširoj publici približi rezultate dosadašnjeg rada na ovom projektu i ukaže na tesne veze između čarobnog sveta zvuka i mističnog sveta kvantne fizike.PONEDELJAK, 09.03.2020. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36.
Stajka Rajić
MATEMATIKA I MUZIKA U FUNKCIJI DEČJEG RAZVOJA
Da li i u kojoj meri didaktička, matematičko-muzička igra podstiče razvoj dečjih socijalnih, emotivnih i kognitivnih veština, bio je predmet istraživanja sprovedenog 2018. godine u saradnji sa MusicMath timom iz Meksika, kroz primenu matematičko-muzičke igre Musical-Monkeys u radu sa decom. Cilj predavanja je da se prezentuju psihološko-pedagoški aspekti matematičko-muzičke povezanosti i razvojni i metodički aspekti konkretne matematičko-muzičke igre.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se ponedeljkom sa početkom u 14:15 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Vesna Todorčević
Rukovodilac seminara
Dejan Vukelić
Sekretar seminara