ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MATHEMATICS AND MUSIC

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Matematika i muzika za MAJ 2022.Ponedeljak, 09.05.2022. u 12:00, Online
Wolfgang Plagge
THE COMPOSER AND THE PROBLEM OF EMOTION, TIME AND GRAVITY
I have always been attracted to the aesthetics of Music, Math and Physics. I frequently venture into the world of Math for emotional inspiration, even when composing a mandatory piece for a Music competition...
Math in Bach’s Music – a short glimpse into the world of a genius through his work «The Art of the Fugue». Why was it left uncompleted? Mozart’s «Requiem» - Why was it left uncompleted? Schubert’s «8. Symphony» - Why uncompleted?
My own work as a Composer: A discussion about the term CONTEMPORARYNESS: How long does a work of Art stay contemporary? The problem of TIME as an excuse. (Even Monteverdi was once a contemporary Composer...) What about modern tools in Music? A nuisance or a necessity? The Composer – artist or reporter?Ponedeljak, 30.05.2022. u 14:15, sala 301f, Knez Mihajlova 36
Mihajlo Pantić, Filološki fakultet u Beogradu
ŠTA JE TO KRETIVNOST I KAKO PREDAVATI KREATIVNO PISANJE?
Kako tradicija i kultura razumeju pojam kreativnosti? Da li je taj antropološki fenomen poseban za svaku od humanističkih disciplina (od umetnosti do nauke, od svakidašnjice do, na primer, sporta, odnosno igre u najširem smislu), ili se on može u svojoj osnovi svesti na jedan zajednički princip koji se potom uposebljuje u zavisnosti od područnih pravila koje te discipline u sebi sadrže i koje ih određuju. Važno je odmah reći da kreativnost uvek nastaje sledom ili prevazilaženjem određenih disciplinarnih pravila. Pa zatim – zašto su pojedini ljudi kreativni za pojedine oblasti, ali ne i u drugima, i tako redom... Kursevi kreativnog pisanja su u evropskom kulturnom i, posebno, univerziteteskom prostoru uzeli maha tek krajem prošlog i u prvim decenijama novog veka. Za razliku od tradicije obrazovanja u drugim umetničkim oblastima (slikarstvo, muzika, pozorište, balet, primenjene umetnosti itd.), kreativno pisanje ušlo je u ovdašnju univerzitetsku praksu iz anglosaksonske, tačnije američke kulture u kojoj postoje kursevi pisanja poezije i drugih književnih vrsta duže od jednog veka. Evropska kulturna matrica, u kojoj je književnik, pisac, pesnik, esejista... oduvek smatran samorodnim, samoobrazovanim pojedincem, prilagodila je osnove predavanja kreatavnog pisanja svojoj prirodi. Na Beogradskom univerzitetu predmet Kreativno pisanje je, najpre kao fakultativni kurs, uveden na Filološkom fakultetu nastavne 1998/1999. godine (Mihajlo Pantić), da bi posle primene Bolonjskog načina studiranja taj kurs postao izborni i na više drugih fakulteta (Političke nauke, Ahitektura...), a potom i deo obrazovne prakse i u ostalim institucijama (škole, kulturni centri, biblioteke itd.). U predavanju Mihajla Pantića biće reči o tome kako je on praktično osmislio i u radu dužem od dve decenije oblikovao i menjao taj kurs, razumevajući ga kao proces otvorene rasprave o najrazličitijim pitanjima sa kojima se svakim pojedinac, nameran da piše i tako realizuje svoju unutražnju potrebu za stvaranjem, u procesu pisanja neizbežno suočava. Reč proces je u konkretnom slučaju od ključnog značaja.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se ponedeljkom sa početkom u 14:15 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Vesna Todorčević
Rukovodilac seminara
Dejan Vukelić
Sekretar seminara