ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MATHEMATICS AND MUSIC

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Matematika i muzika za NOVEMBAR 2018.
PONEDELJAK, 19.11.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Filip Jevtić, MI SANU
SIMETRIJE U MUZICI
Razmatraćemo prisustvo simetrija u muzici sa melodijskog i harmonijskog aspekta, sa posebnim obzirom na neo-Rimansku teoriju harmonije.


PONEDELJAK, 26.11.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Marko Putniković
POREĐENJE SLIČNIH MELODIJA POMOĆU TEORIJE GRAFOVA
Cilj ovog predavanja je utvrđivanje kako se melodije mogu grupisati kao slične, pomoću grafova. Najpre ćemo govoriti o polaznim definicijama matematike i muzike, o notama, melodiji, oktavi i kako od melodije dobiti graf. Zatim ćemo definisati načine analize melodija preko spektara neusmerenih grafova, usmerenih grafova i multigrafova, a i dotaći ćemo se i hipergrafova. Detaljno ćemo obrazložiti i metodu grupisanja melodija preko neusmerenih grafova i multigrafova. Na kraju ćemo dati detalje i rezultate implementacije te metode u poređenju sa postojećim metodama analize stringova koje se mogu primeniti i na melodije.


Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se ponedeljkom sa početkom u 14:15 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Vesna Todorčević
Rukovodilac seminara
Filip Jevtić
Sekretar seminara