ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

STUDENT Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Studentskog seminara za MAJ 2023.PETAK, 05.05.2023. u 12:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Strahinja Gvozdić, Fakultet prirodnih nauka u Orseju, Univerzitet Pariz-Sakle
SEMEREDIJEVA TEOREMA
Poznata van der Verdenova teorema tvrdi da za proizvoljne k i d postoji dovoljno veliko N takvo da ako prvih N prirodnih brojeva obojimo u k boja, postoji jednobojna aritmetička progrsija dužine d. Dokaz ove teoreme prvi put je dat 1927. godine, nakon čega su 1936. Erdoš i Turan pretpostavili njeno uopštenje prema kome u svakom podskupu „gustom“ u skupu prirodnih brojeva postoji aritmetička progresija proizvoljne dužine. Tek je Semeredi 1975. ponudio prvi dokaz ove teoreme, a koji je sam Erdoš nazvao "remek delom kombinatornog mišljenja".
Na ovom predavanju biće prikazan upravo originalan Semeredijev dokaz, odnosno njegovi ključni momenti poput upotrebe tzv. slabe leme o regularnosti, van der Verdenove teoreme i argumenta koji je u svojoj srži zasnovan samo na klasičnom principu dvostrukog prebrojavanja, a koji koristi određeno svojstvo koje se prelaskom između različitih principa gustine na skupu celih brojeva očuvava. Na kraju će reči biti i o nekim povezanim problemima.

UTORAK, 16.05.2023. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Aleksandra Labus i grupa studenata, Fakultet organizacionih nauka
PREDSTAVLJANJE REŠENJA SA PRVOG ALGORAND BLOKČEJN HAKATONA
Na predavanju će biti predstavljena najbolja studentska rešenja sa prvog blokčejn hakatona održanog na Fakutetu organizacionih nauka u aprilu 2023. Biće predstavljeni radovi koji se odnose na inovativne primene blokčejn tehnologija u različitim oblasitma elektronskog poslovanja, i prototipovi rešenja razvijeni na Algorand blokčejn platformi. Rešenja će predstaviti sledeći timovi studenata:
  1. Milica Tomić, Ana Marija Đurić, Ksenija Fratrić: Blokčejn ekosistem za zdravstvo
  2. Danica Sovtić, Aleksandra Trpkov, Milica Spaić: Blokčejn ekosistem za modnu industriju
  3. Marija Vrljanac, Katarina Šikman, Veljko Cukanić: Blokčejn ekosistem za modni dizajn
Zajednički sastanak sa Seminarom za računarstvo i primenjenu matematiku

PETAK, 26.05.2023. u 12:00, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Nikola Velov, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje
PRINCIPI REFLEKSIJE ZA GRUPU Q8
U ovom predavanju prikazujemo neke primene savremene algebarske geometrije u teoriji brojeva, pre svega u kontekstu veza izmeu Pikarove grupe i klasne grupe prstena celih brojevnog polja. Daćemo i jedan originalan doprinos ovoj temi, dobijanjem novih principa refleksije za raširenja polja funkcija u slučaju Galoaove grupe Q8.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca. Održavaju se petkom sa početkom u 12:00 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Luka Milićević
Rukovodilac seminara
Ivana Đurđev Brković
Sekretar seminara