ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

STUDENT Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Studentskog seminara za NOVEMBAR 2019.PETAK, 15.11.2019. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Bogdan Đorđević, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu
NE-BANAHOVA ALGEBRA OPERATORA I SINGULARNE OPERATORSKE JEDNAČINE
U ovom predavanju ćemo najpre pričati o specijalnim algebrama operatora, koje po konstrukciji jesu Banahovi prostori ali nisu Banahove algebre. Rezultati će koji biti prikazani se tiču invertibilnosti i spektara elemenata te algebre. Ilustrovaćemo kako se unutar jedne takve algebre simultano rešavaju standardne operatorske jednačine, kao što su AX=C, AXB=C, X-AXB=C, AX-XB=C, gde su A u B(V_1), B u B(V_2), X, C u B(V1,V2), u slučaju kada postoji beskonačno mnogo rešenja. Zbog svoje velike primene i interdisciplinarne prirode, posebna pažnja će biti posvećena matričnoj i operatorskoj jednačini AX-XB=C, i to u slučajevima kada postoji jedinstveno i kada postoji beskonačno mnogo rešenja.
Svi rezultati su sastavni deo moje doktorske disertacije.Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca. Održavaju se petkom sa početkom u 12:00 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Đorđe Baralić
Rukovodilac seminara
Luka Milićević
Sekretar seminara