ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminara iz veštačke inteligencije za MART 2023.Registraciona forma za učesće, i link na predavanje ako ste već registrovani:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz
Na ovom linku se mogu pronaci kratka uputstva na srpskom i engleskom:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Kc7qJtEvoMFx9MFnzSREDA, 01.03.2023. u 19:00, Online
Branislav Kisačanin, Nvidia; Institut za veštačku inteligenciju Srbije
O NAJNOVIJIM USPESIMA MAŠINSKOG UČENJA
U ovoj prezentaciji se osvrćemo na nedavno objavljene prodore u teoriji i primeni mašinskog učenja.

SREDA, 08.03.2023. u 19:00, Online
Vesna Dimitrova, Faculty of Computer Science and Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, R. N. Macedonia
APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN INFORMATION SECURITY
As machine learning is used to analyze data and produce some action based on that data, the application in the domain of cryptanalysis and information security opens new points of view. When concerning machine learning with the algorithms of cryptography, the possibility to learn from the experience that is provided by information retrieval, is being considered. Also, the increasing use of the Internet in everyday life and the huge number of users leads to increasing the number of malicious websites, which aim is to damage a computer system or compromise data without the owner’s consent. In this presentation will be presented some applications of machine learning in cryptanalysis and information security and application of NLP for malware detection.

SREDA, 15.03.2023. u 19:00, Online
Anđelka Zečević, Matematički institut SANU
TEHNIKE ISPITIVANJA KAPACITETA VELIKIH JEZIČKIH MODELA
Pojava transformer arhitektura i velikih pritreniranih jezičkih modela značajno je unapredila istraživanja u svetu obrade prirodnih jezika. Da bi se bolje razumeli kapacitet ovih modela i znanja kojima raspolažu, koriste se takozvane tehnike ispitivanja (engl. probing) koje ukazuju na lingvistička i faktoidna znanja modela, varijabilnosti u višejezičnom kontekstu, semantički potencijal i mnoge druge aspekte modela značajne za njihovu primenu ili dalja unapređivanja. U ovom predavanju biće predstavljene neke od tehnika ispitivanja jezičkih modela, kao i radni okviri i dobre prakse dizajniranja ovakvih zadataka.

SREDA, 22.03.2022. u 19:00, Online
Vladislav Jelisavčić, Matematički institut SANU Beograd
APPROXIMATE NEAREST NEIGHBOR SEARCH: TEORIJA I PRIMENA
Brzo pronalaženje najbližih suseda u visokodimenzionalnim prostorima je izazovan problem koji nalazi primenu u brojnim oblastima uključujući pretragu, rangiranje, kompjutersku viziju, obradu prirodnih jezika, recommender sisteme i mnoge druge. Nalaženje egzaktnih K najbližih suseda je neefikasno, zato se u praksi često koriste aproksimativne metode. U ovom izlaganju biće predstavljen pregled algoritama za aproksimativnu pretragu najbližih suseda, kao i jedna primena.

SREDA, 29.03.2022. u 19:00, Online
Ranka Stanković, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzizet u Beogradu
ISTRAŽIVANJA DRUŠTVA ZA JEZIČKE RESURSE I TEHNOLOGIJE JERTEH
Društvo za jezičke resurse i tehnologije JeRTeh okuplja istraživače različitih profila: matematičare, informatičare, lingviste, leksikografe, terminologe i druge koji su zainteresovani za razvoj i primenu jezičkih tehnologija na naučnom, stručnom i praktičnom nivou. Među resursima koje Društvo razvija i održava se izdvajaju: jednojezični i višejezični korpusi, elektronski rečnici, terminološke baze. Razvijen je određeni broj aplikacija: za pretraživanje kolekcije paralelnih tekstova, za upravljanje leksičkom bazom, za razvoj terminoloških resursa, za ekstrakciju terminologije, potom skup veb servisa za proširenje upita za različite namene, servisi za anotaciju tekstova imenovanim entitetima. Razvijeni su različiti anotirani skupovi podataka: za obeležavanje vrstom reči, lematizaciju, za obeležavanje imenovanih entiteta. Osim najznačajnih rezultata članova Društva, u sklopu predavanja biće dat kratak prikaz trenutno aktuelnih istraživanja vezanih za vektorske reprezentacije reči, publikovani GPT model i prateće servise za srpski, kao razvoj RDF resursa (NIF, lemon) i spregu tehnika semantačkog veba.


Ovaj onlajn seminar nastao je kao nastavak sastanka “Serbian AI Meeting” i zamišljen je da na njemu istraživači iz Srbije i iz dijaspore, kao i istraživači sa univerzteta, naučnih instituta i iz prakse predstavljaju naučne teme i rezultate iz oblasti veštačke inteligencije.
Link za svako pojedinačno predavanje biće dostavljen dan pre održavanja predavanja.


Andreja Tepavčević
Rukovodilac seminara