ARTIFICIAL INTELLIGENCE Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminara iz veštačke inteligencije za MAJ 2022.Registraciona forma za učesće, i link na predavanje ako ste već registrovani:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz
Na ovom linku se mogu pronaci kratka uputstva na srpskom i engleskom:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Kc7qJtEvoMFx9MFnzSREDA, 04.05.2022. u 19:00, Online
Francesca A. Lisi, University of Bari "Aldo Moro", Italy
ETHICS IN AI: FROM PRINCIPLES TO PRACTICE
The growing number of successful AI applications raises several new issues, notably the need to increase the degree of trust in AI technologies. According to the Guidelines presented by the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence of the European Commission in 2019, trustworthy AI should be: (1) lawful, i.e. compliant with all applicable laws and regulations; (2) ethica, i.e. not violating ethical principles and values; (3) robust, from both a technical and social perspective.
In this talk I will give a broad overview of activities concerning trustworthy AI, in particular the ethical issues in AI. The case of chatbots will be considered as an illustrative example of the challenges that we need to be face when building AI applications upon ethical foundations.

SREDA, 11.05.2022. u 19:00, Online
Tatjana Stojanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Кragujevcu
AUTOMATSKO NESIGURNO I NEMONOTONO ZAKLJUČIVANJE
U predavanju će biti dat prikaz dosadašnjih rezultata dobijenih primenom metaheurističkih metoda u automatskim dokazivačima za logike koje podržavaju nesigurno i nemonotono zaključivanje. Biće predstavljena verovatnosna logika sa realno-vrednosnim operatorom verovatnoće i logika sa uslovnim verovatnosnim operatorom sa verovatnoćama iz Hardijevog polja brojeva, koja omogućava modelovanje difoltnih iskaza sistema P (System P). Problemi ispitivanja zadovoljivosti u pomenutim sistemima označeni su sa PSAT, CPSAT i DefSAT. Za sve pomenute logičke sisteme generisani su primeri velikih dimenzija na kojima je testirana Optimizacija kolonijom pčela (Bee Colony Optimization – BCO). BCO metoda je poređena sa Metodom promenljivih okolina (Variable Neighborhood Search – VNS), Simpleks metodom (Simplex method) i Metodom eliminacije Furije-Mockin (Fourier–Motzkin elimination procedure - FME), pri čemu je pokazala dobre rezultate u smislu uspešnosti i vremena izvršavanja.

SREDA, 18.05.2022. u 19:00, Online
Miloš Savić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
DETEKCIJA ANOMALIJA AUTOENKODERIMA SA PRIMENAMA U PORESKIM I IIOT SISTEMIMA
Detekcija anomalija je jedan od osnovih problema mašinskog učenja. Pored klasičnih tehnika baziranih na distancama i gustini instanci podataka u prostoru, detekcija anomalija se može realizovati i neuronskim mrežama. Jedan od mogućih načina je upotrebom autoenkodera, odnosno neuronske mreže koja se obučava da na izlazu reporodukuje ulaz kroz međuslojeve znatno manjih dimenzija u odnosu na broj atributa kojima su podaci opisani. Treniranjem autoenkodera na podacima u kojima nema anomalija se zapravo uči latentna reprezentacija normalnog ponašanja podataka, a anomalijama se proglašavaju one instance za koje je greška rekonstrukcije kroz autoenkoder veća od nekog praga (npr., maksimalna greška na trening skupu podataka). U ovom izlaganju predstavićemo dva metoda za detekciju anomalija baziranih na autoenkoderima koji su dizajnirani za poreske i industrijske IoT sisteme.

SREDA, 25.05.2022. u 19:00, Online
Simona Kasterović, Tamara Stefanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
KRIPTO-KOVID: PROBLEMI PRIVATNOSTI U BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJI I DIGITALNOM PRAĆENJU KONTAKATA
Jedan od glavnih problema u digitalnom svetu je problem privatnosti podataka. Pored filozofskog, pravnog i ekonomskog aspekta privatnosti pojavila se potreba za proučavanjem tehnološkog aspekta privatnosti čiju osnovu čine matematički modeli. Prvi deo izlaganja biće posvećen matematičkim modelima privatnosti. Najpre ćemo dati istorijski pregled razvoja matematičkih modela privatnosti. Zatim ćemo se fokusirati na vezu između matematičkih modela privatnosti i blockchain tehologije pri čemu ćemo posmatrati dva pravca - privatnost u blockchain-u i blockchain u privatnosti. Drugi deo izlaganja biće posvećen aplikacijama za digitalno praćenje kontakata koje su postala goruća tema za vreme pandemije virusa COVID-19. Ukazaćemo na probleme u funkcionisanju ovih aplikacija i predstaviti naše rešenje za prevazilaženje problema njihovog povezivanja putem distribuirani h mreža kao što su Chord i Synapse.
Biće predstavljena zajednička istraživanja sa Silviom Gilezan i rezultati rada: Silvia Ghilezan, Luigi Liquori, Bojan Marinković, Simona Kašterović, Zoran Ognjanović, Tamara Stefanović, Federating Digital Contact Tracing using Structured Overlay Networks, HAL Id: hal-03127890


Ovaj onlajn seminar nastao je kao nastavak sastanka “Serbian AI Meeting” i zamišljen je da na njemu istraživači iz Srbije i iz dijaspore, kao i istraživači sa univerzteta, naučnih instituta i iz prakse predstavljaju naučne teme i rezultate iz oblasti veštačke inteligencije.
Link za svako pojedinačno predavanje biće dostavljen dan pre održavanja predavanja.


Andreja Tepavčević
Rukovodilac seminara