ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminara iz veštačke inteligencije za NOVEMBAR 2022.Registraciona forma za učesće, i link na predavanje ako ste već registrovani:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz
Na ovom linku se mogu pronaci kratka uputstva na srpskom i engleskom:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Kc7qJtEvoMFx9MFnzSREDA, 02.11.2022. u 19:00, Online
Miloš Savić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
DETEКCIJA ANOMALIJA AUTOENКODERIMA SA PRIMENAMA U IIoT SISTEMIMA
Detekcija anomalija je jedan od osnovih problema mašinskog učenja. Pored klasičnih tehnika baziranih na distancama i gustini instanci podataka u prostoru, detekcija anomalija se može realizovati i neuronskim mrežama. Jedan od mogućih načina je upotrebom autoenkodera, odnosno neuronske mreže koja se obučava da na izlazu reporodukuje ulaz kroz međuslojeve znatno manjih dimenzija u odnosu na broj atributa kojima su podaci opisani. Treniranjem autoenkodera na podacima u kojima nema anomalija se zapravo uči latentna reprezentacija normalnog ponašanja podataka, a anomalijama se proglašavaju one instance za koje je greška rekonstrukcije kroz autoenkoder veća od nekog praga (npr., maksimalna greška na trening skupu podataka). U ovom izlaganju predstavićemo metod za detekciju anomalija baziranih na autoenkoderima koji je dizajniran za primene u industrijskim IoT sistemima.

SREDA, 09.11.2022. u 19:00, Online
Dragan Jočić, Matematički institut SANU
OPERATORI AGREGACIJE: TEORIJA I PRIMENE
Jednostavna priroda operatora agregacije omogućava njihovu primenu u velikom broju disciplina, kako u matematici i prirodnim naukama tako u ekonomiji i društvenim naukama. S druge strane usled brojnih primena ovih funkcija, poslednjih godina su intezivirana i njihova proučavanja sa čisto teoretske tačke gledišta. Od posebnog interesa je karakterizacija mnogih klasa operatora agregacije, i rešavanje raznih funkcionalnih jednačina gde nepoznate funkcije pripadaju nekim klasama operatora agregacije. Ovo predavanje je posvećeno predstavljanju nekih poznatih klasa operatora agregacije, i novih rezultata u vezi distributivnosti između njih. Takođe, ukazaće se i na ulogu operatora agregacije koji zadovoljavaju zakone distributivnosti u teoriji korisnosti koja je osnov teorije odlučivanja.

SREDA, 16.11.2022. u 19:00, Online
Ivana Štajner-Papuga, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
PROBLEM RANGIRANJA PODATAKA: GENERISANJE OPERATORA AGREGACIJE
Opšte je poznato da je rad sa velikom količinom podataka neminovnost svakodnevnice našeg vremena. Mogućnost rangiranja podataka u skladu s prethodno definisanim parametrima je značajna pomoć u procesu donošenja odluka. Ovom prilikom se bavimo problemom konstrukcije operatora agregacije koji mogu da opišu zahteve koje nameću specifični problemi digitalne forenzike. Rangiranje podataka će biti urađeno pomoću Choquet-ovog integrala, a posebna pažnja je posvećena upravo operatorima agregacije zaslužnim za generisanje fazi mere koja je u osnovi Choquet-ovog integrala i koja modeluje zahteve donosioca odluke.

SREDA, 23.11.2022. u 19:00, Online
Luigi Romanо, Engineering Department, University of Naples Parthenope, Napoli, Italy
TRUSTED EXECUTION ENVIRONMENTS: THE ENABLING TECHNOLOGY OF "CYBERSECURITY FOR AI"
Cybersecurity and AI are strictly connected and influence each other in an ecosystem which develops along three main avenues, namely:
1) AI for cybersecurity – Meaning: AI used to improve cybersecurity;
2) AI against cybersecurity – Meaning: AI used to launch sophisticated attacks; and
3) Cybersecurity for AI – Meaning: cybersecurity used to improve AI.
This talk focuses on the third of the three aforementioned research avenues: Cybersecurity for AI. Even the most secure algorithm is vulnerable, if the computing environment where it is executed is not adequately protected. Effective protection mechanisms must be provided throughout the data cycle, i.e. data must be handled securely at all times and in all locations. This results in stringent confidentiality and integrity requirements, not only when data is “in transfer” (e.g. when it is exchanged over a network connection) or “at rest” (e.g. when it is stored on a disk) but also when it is “in use” (e.g. it is loaded in the RAM or in the CPU for executing a computation). While protection of data in transfer and at rest is relatively easy to achieve, protection of data in use is still - to a large extent - an open issue. The challenge here is that data must be also protected from attacks by privileged users (e.g. system administrators or cloud providers) and software (e.g. the operating system or the hypervisor). The talk will introduce the basic concepts of hardware-assisted security and give an overview of the current State of The Art of CPU support for Trusted Execution Environment technology, as a key enabling technology of virtually any "Trusted AI" offering.

SREDA, 30.11.2022. u 19:00, Online
Anđelka Zečević, Matematički institut SANU
TEHNIКE ISPITIVANJA КAPACITETA VELIКIH JEZIČКIH MODELA
Pojava transformer arhitektura i velikih pritreniranih jezičkih modela značajno je unapredila istraživanja u svetu obrade prirodnih jezika. Da bi se bolje razumeli kapacitet ovih modela i znanja kojima raspolažu, koriste se takozvane tehnike ispitivanja (engl. probing) koje ukazuju na lingvistička i faktoidna znanja modela, varijabilnosti u višejezičnom kontekstu, semantički potencijal i mnoge druge aspekte modela značajne za njihovu primenu ili dalja unapređivanja. U ovom predavanju biće predstavljene neke od tehnika ispitivanja jezičkih modela, kao i radni okviri i dobre prakse dizajniranja ovakvih zadataka.


Ovaj onlajn seminar nastao je kao nastavak sastanka “Serbian AI Meeting” i zamišljen je da na njemu istraživači iz Srbije i iz dijaspore, kao i istraživači sa univerzteta, naučnih instituta i iz prakse predstavljaju naučne teme i rezultate iz oblasti veštačke inteligencije.
Link za svako pojedinačno predavanje biće dostavljen dan pre održavanja predavanja.


Andreja Tepavčević
Rukovodilac seminara