ARTIFICIAL INTELLIGENCE Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminara iz veštačke inteligencije za OKTOBAR 2021.Registraciona forma za učesće, i link na predavanje ako ste već registrovani:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz
Na ovom linku se mogu pronaci kratka uputstva na srpskom i engleskom:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Kc7qJtEvoMFx9MFnzSREDA, 06.10.2021. u 19:00, Online
Damjan Кrstajić, Istraživački centar za hemijsku informatiku, Beograd
NEZNANJE U VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI
Amos Tverski i Danijel Кaneman su početkom 70.-ih godina prošlog veka pokazali kako, bez obzira na obrazovanje, postoji kalup u greškama u racionalnom razmišljanju kod ljudi prilikom donošenja odluka. Ustanovili su da ljudi generalno ne razumeju isto vrednosti verovatnoće. Po njima, sigurni događaji, sa verovatnoćama 0 i 1, kao i verovatnoća 0.5, jesu jedine vrednosti koje ljudi isto razumeju. Pretpostavljajući da je teorija Tverskog i Кanemana tačna, izložiću moje viđenje posledica koje ona ima na upotrebu statistički zasnovane veštačke inteligencije. Smatram da je deo rešenja uvođenje odgovora “Ne znam”.

SREDA, 13.10.2021. u 19:00, Online
Dragan Jočić, Matematički institut SANU
DISTRIBUTIVNOST OPERATORA AGREGACIJE I NJIHOVA PRIMENA U TEORIJI ODLUČIVANJA
Proces objedinjavanja i sjedinjavanja više vrednosti u jednu reprezentativnu je potreban u mnogim situacijama, a sa matematičke tačke gledišta taj proces sprovode operatori (funkcije) agregacije. Prema tome, operatori agregacije imaju imaju važnu ulogu u velikom broju disciplina od matematike i prirodnih nauka do ekonomije i društvenih nauka. Iako je ideja agregacije veoma stara i neki primeri operatora agregacije poput aritmetičke sredine se koriste od davnina, detaljnije proučavanje ovih funkcija, njihova formalizacija i klasifikacija, je intezivirano poslednjih decenija. Od posebnog interesa je proučavanje dodatnih osobina operatora agregacije koje su izvedene iz rešenja funkcionalnih jednačina koje uključuju ove operatore. Neke od tih osobina su idempotentnost, modularnost, migrativnost, distributivnost, itd. Ovo predavanje je posvećeno predstavljanju nekih poznatih klasa operatora agregacije, i karakterizaciji parova operatora agregacije koji zadovoljavaju zakone distributivnosti na celom i ograničenom domenu. Takođe, ukazaće se i na ulogu operatora agregacije koji zadovoljavaju zakon distributivnosti u teoriji odlučivanja za modeliranje ponašanja donosioca odluka.

SREDA, 20.10.2021. u 19:00, Online
Mirjana Ivanović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
ASCAPE – SERVISI BAZIRANI NA TEHNIKAMA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA KAO PODRŠKA PACIJENTIMA KOJI BOLUJU OD RAKA
Projekat ASCAPE traje 36 meseci i uključuje konzorcijum od 15 partnera iz 7 zemalja (sada smo na kraju druge projekatske godine). Glavni cilj ASCAPE projekta je da iskoristi najnovije trendove u oblasti IКT, kao što su inovacije u domenu velikih podataka (Big Data), veštačke inteligencije i mašinskog učenja kako bi podržao kvalitet života i opšte zdravstveno stanje pacijenata obolelih od raka. Da bi se postigao ovaj cilj, predviđena je realizacija otvorene arhitekture bazirane na veštačkoj inteligenciji koja će omogućiti zdravstvenim ustanovama (bolnice, istraživačke institucije, kompanije itd.) da primene i izvršavaju algoritme VI lokalno na svojim privatnim podacima. Bilo koje novo znanje dobijeno ovim procesom biće poslato nazad u VI arhitekturu tako da će ga moći koristiti i druge zdravstvene ustanove koje nisu članice konzorcijuma.
Čitav proces zasnovan je na federativnom pristupu učenju (Federated learning) i komunikaciji između lokalne infrastrukture u bolnicama (Edge nodes) i centralne VI infrastrukture u oblaku (Cloud). Srvisi koje će se realizovati u okviru projekta uključivaće inteligentne intervencije za podršku pacijentima, poboljšan proces savetovanja i usmeravanja pacijenata i njihovih porodica, ranu dijagnozu i prognoze potencijalnog lošeg zdravstvenog stanja nakon intervencija, identifikaciju tokova bolesti, poboljšanje generalne zdravstvene pismenosti itd.
Trenutno je ASCAPE fokusiran na intenzivno treniranje i validaciju VI/ML modela kod dve vrste raka, dojke i prostate. U ovoj prezentaciji biće prikazano trenutno stanje razvoja i postignuti rezultati u realizaciji VI arhitekture.

SREDA, 27.10.2021. u 19:00, Online
Miloš Simić, Univerzitet u Beogradu
КAKO KONTROLISATI FREKVENCIJU GREŠKE KOD BINARNIH KLASIFIKATORA
Tradicionalni binarni klasifikatori mogu imati visoku tačnost, ali frekvencija s kojom daju lažno pozitivne i lažno negativne rezultate nije pod našom kontrolom. U mnogim slučajevima jedna od tih grešaka je znatno ozbiljnija, pa su prihvatljivi samo klasifikatori koji je prave sa verovatnoćom manjom od unapred definisanog praga. Ovo predavanje će predstaviti način da se binarna klasifikacija kombinuje sa testiranjem statističkih hipoteza i tako kontroliše ciljna greška kod već obučenih klasifikatora. Кonkretno, biće prikazano kako da binarne klasifikatore pretvorimo u statističke testove, izračunamo klasifikacione p­-vrednosti i pomoću njih ograničimo verovatnoću ciljne greške. Za ilustraciju će poslužiti dva klasifikatora: neuronska mreža za otkrivanje normalnih raspodela na osnovu malih uzoraka i mašina potpornih vektora za detekciju rizičnih zahteva za kredit. Pristup o kojem će biti reči ima veoma visok potencijal za primenu u analizi podataka i mašinskom učenju.


Ovaj onlajn seminar nastao je kao nastavak sastanka “Serbian AI Meeting” i zamišljen je da na njemu istraživači iz Srbije i iz dijaspore, kao i istraživači sa univerzteta, naučnih instituta i iz prakse predstavljaju naučne teme i rezultate iz oblasti veštačke inteligencije.
Link za svako pojedinačno predavanje biće dostavljen dan pre održavanja predavanja.


Andreja Tepavčević
Rukovodilac seminara