ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Bogdana Stanojević

research associate professor


Publications
ORCID: 0000-0003-4524-5354
email: bgdnpop@mi.sanu.ac.rs


Research interests:
multiple objective optimization
fuzzy mathematical programming