ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

 

Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke

Svečana sala

Kneza Mihaila 35/2


Predavanja dobitnika Nagrade SANU iz oblasti matematike i srodnih nauka za 2013. godinuSreda, 7.05.2014. u 12:00h, Svečana sala SANU:
Zoran Markovic, Matematicki institut SANU
PRIMENE DISKRETNE MATEMATIKE KAO STRATESKO OPREDELJENJE MATEMATICKOG INSTITUTA SANU

Bice predstavljena naucna politika razvoja Matematickog instituta SANU koja naglasava balansirani razvoj osnovnih i primenjenih istrazivanja u matematici i srodnim naukama i saradnju naucno-istrazivackih grupa i centara koji u Srbiji rade u ovim oblastima. Ta orijentacija je u periodu od 2003. do 2012. godina rezultovala pokretanjem:

više od 15 nacionalnih projekata osnovnih istraiživanja i tehnološkog razvoja,

preko 20 međunarodnih bilateralnih i projekata u okvirima FP6 i FP7, TEMPUS, COST i UNESKO, saradnjom sa eminentnim nacionalnim privrednim, obrazovnim i kulturnim institucijama,

Maja meseca matematike, najvece domace manifestacije posvecene popularizaciji matematike i nauke uopste.Sreda, 7.05.2014. u 12:00h, Svečana sala SANU:
Miodrag Mihaljevic, Matematicki institut SANU
KRIPTOLOGIJA ZA IoT (Internet of things)

M2M (Machine-to-Machine) komunikacije, "Cloud Computing" i "Big Data" u okvirima IoT (Internet of Things) otvaraju nove izazove vezane za bezbednost i privatnost u kontekstu savremenog drustva u kome znacaj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) postaje jedan od dominantnih a njihova zloupotreba moze da bude sa katastrofalnim posledicama. Pred kriptologijom, koja daje matematicku osnovu za izgradnju mehanizama za bezbednost i privatnost, je izazov da prusti kriptografske primitive za IoT koji istovremeno pruzaju i matematicki dokaziv nivo kriptografske sigurnosti i minimiziraju dodatna opterenja koja ovi mehanizmi impliciraju. Ovo predavanje je posveceno nasim doprinosima resavanju navedenih problema koji su publikovani u vise od 100 referenci koje ukljcuju i vise od 50 radova u vodeciem medjunarodnim casopisima, poglavlja u monografijama i medjunarodno priznate patente. Posebno se ukazuje na razvijene tehnike za proveru nivoa kriptografske sigurnosti i na jedan novi pristup za konstrukciju nekih kriptografskih primitiva koji pruzaju znacajan nivo sigurnosti i nisku implementacionu slozenost. Ovaj pristup je zasnovan na sinergiji pseudoslucajnih i slucajnih binarnih nizova i elemenata teorije kodova.Sreda, 7.05.2014. u 12:00h, Svečana sala SANU:
Zoran Ognjanovic, Matematicki institut SANU
VEROVATNOSNE LOGIKE. DIGITALIZACIJA NACIONALNE BASTINE

Prvi deo izlaganja bice posvecen ostvarenim rezultatima u oblasti logickog pristupa verovatnoci. Bice analiziran originalan pristup u aksimatizaciji verovatnosnog zakljuvanja, kao i primene razvijene tehnike u oblastima temporalnog i nemonotonog zakljuvanja koji predstavljaju vazne oblasti istrazivanja u teorijskom racunarstvu i vestackoj inteligenciji. U drugom delu bice prikazani osnovni elementi pristupa u digitalizaciji nacionalne kulturne i naucne bastine koji su, u saradnji sa velikim brojem naucno-istrazivackih i ustanova kulture doveli do formiranja vise digitalnih biblioteka, kao sto su eBiblioteka matematickih casopisa, eKatalog nepokretnih spomenika kulture i sistem Serbia forum.

Pozivnica