ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
History of Logic in Serbia
Faculty of Mathematics, Belgrade University, June 14-15, 2010.

The aim of this conference is to present in details development of logic in Serbia starting from XIX century to our days. In addition to listing distinguished scientists from the history, current research groups will be mentioned with their contributions in almost all fields of logic.

Program
Book of Apstracts

Oraganizers:

       Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts
       Faculty of Mathematics, University of Belgrade
       Society of Pure and Applied Logic

Photo galery