ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Cryptology Seminar

Current Program | Old Programs

Chairs:

This seminar is devoted to all topics in Cryptology, as well as selected topics in Information Security. The main goals of the seminar include the following:

  • the presentation of and discussions about new research results
  • lectures on selected topics primarily with educational intention
  • the presentations of young researchers

The seminar co-chairs are Dr. Miodrag Mihaljević and Dr. Žarko Mijajlović, and Mr Radoš Bakić is the seminar secretary. The seminar meetings are on Thursdays at 1:30 pm in the Mathematical Institute.


SEMINAR PROGRAMS


Program Archive:
Old Programs