ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MATHEMATICS AND MUSIC

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Matematika i muzika za NOVEMBAR 2023.Ponedeljak, 06.11.2023. u 14:15, sala 301f, MISANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Aleksandra Đorđević, Fakultet političkih nauka
RUSKI KULTURNI UTICAJI U OBLIKOVANJU BALETSKE I POPULARNE MUZIČKE SCENE MEĐURATNOG BEOGRADA
Ovo predavanje ima za cilj da ukaže na značaj ruskih umetnika u razvoju, institucionalizaciji i popularizaciji baletske umetnosti u Beogradu, te da rasvetli njihov doprinos u nastanku prvih nacionalnih baleta jugoslovenskih kompozitora. Kako se kulturna dinamika međuratnog Beograda u značajnoj meri aktualizovala uz učešće ruskih emigranata koji su se nakon Oktobarske revolucije i građanskog rata nastanili u Kraljevini SHS, ruski baletski igrači, glumci, pevači, muzičari i drugi profesionalni scenski radnici ostvarili su izuzetan doprinos u oblikovanju kulturnog života jugoslovenske prestonice.
U nastavku predavanja biće izvršen pregled i kulturološka analiza ruskih muzičkih revija, svojevrsne muzičko-scenske forme koja objedinjuje popularnu i filmsku muziku, originalne numere ruskih autora, skečeve i baletske tačke uz učešće jugoslovenskih i ruskih umetnika.Ponedeljak, 13.11.2023. u 14:15, Online
Andrés Villaveces, Odeljenje za matematiku Nacionalnog univerziteta Kolumbije u Bogoti
KNOWING, DRAWING, BEING: IS MATHEMATICAL EKPHRASIS EVEN POSSIBLE?
Ekphrasis is traditionally understood in terms of transitions between visual arts and writing. Here, I will start from the question on the possibility of mathematical ekphrasis (as framing the role of drawing in the construction, the transmission and creation in mathematics). I will then go on to explore two examples of epistemology (Florensky, Auden as described by Zwicky) and ontology (Novalis, Badiou), both transferred to mathematical constructions. I will end by describing a current project (Project Topoi/Fourlogue) we have together with mathematician Roman Kossak and artists Wanda Siedlecka and María Clara Cortés, as an example in real life of the possibilities of transitions/conversations between art and mathematics.

Ponedeljak, 20.11.2023. u 14:15, Online
Damjan Jovičin
OD DIDIMUSA DO TEORIJE SKUPOVA: PREGLED MUZIČKIH OGLEDANJA U BROJEVIMA
Sudar ili sinteza studije o harmoniji i primera muzičko teorijske analize predstavlja disciplinski zahtev za muziku, tj. da je muzika egzemplarna disciplina. Primena teorije, njeno preslikavanje u muzičku formu osnažuje razumevanje ili kognitivni proces usvajanja određene teorije. Iz ugla muzike, manifestovanje ili prikazivanje teorijskih predstava, naglašava njenu jezičku ulogu, komunikativni kvalitet, koji je ’’žrtva’’ apstraktne hijerarhije muzičkih planova, aludirajući na stepen zamagljenosti jezičke pronicljivosti u pojedinim muzičkim delima.
Matematika i muzika, ne zbog izjednačavanja, već zarad uočavanja. Šta se tačno meri i koja je upotrebljivost proporcija dobijenih merenjem i uočavanjem zakona između intervala? Da bismo zašli dublje u kompozicioni proces, moramo uspostaviti odnose između intervala, kao i kontekst navedenih razmera. Dakle, kvintni krug, alikvotni niz, tipovi lestvica mogu predstavljati matematičke pojmove, ali za razumevanje muzičkog toka neophodno je uočiti njihove relacije, versatilnost, višesmernost, derivativnost... Na muzičkim primerima objašnjeno: pretvaranje lestvice u akord, raslojavanje akorda na intervale, smeštanje intervala u lestvice ili tetrahorde, pravljenje lestvica od tetrahorada. Svaki novi pojam je neophodno uključiti u kontekstualnu ravan i uočiti relacije.

Ponedeljak, 27.11.2023. u 14:15, sala 301f, MISANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Maja Novaković, Matematički institut SANU
A SAD SE SPUŠTA VEČE: STUDIJA VIZUELNE ANTROPOLOGIJE U RURALNOJ BOSNI
Usred zabačenih brda Istočne Bosne, A SAD SE SPUŠTA VEČE pruža tihu meditaciju o naizgled jednostavnom pastoralnom životu dve žene.Univerzalni jezik svakodnevice sve nas prepliće i povezuje, bez obzira na kulturu i verovanja. Svaki njihov postupak i reč prožeti su ceremonijom, ritualom i nematerijalnim kulturnim nasleđem u ovom intimnom, ali epskom prikazu interakcije prirode i čoveka. Bilo je važno sačuvati od zaborava vekovne rituale koji su deo autorkinog kulturnog identiteta. Kao i u mnogim ruralnim oblastima, veza između čoveka i prirode je jaka. Postoji poštovanje prema zemlji, vremensikm prilikama i godišnjim dobima. One rade na njivi tokom cele godine, a kada naiđe nevreme, i to u toku jedne večeri, sav taj posao može da nestane. One se mole Bogu i praktikuju rituale koji se prenose sa generacije na generaciju da bi umirile gnev prirode. Njihova svest o superiornosti prirode i ulozi koju ona igra u njihovim životima izražava se kroz te rituale.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se ponedeljkom sa početkom u 14:15 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Vesna Todorčević
Rukovodilac seminara
Dejan Vukelić
Sekretar seminara