ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminara iz veštačke inteligencije za FEBRUAR 2024.Registraciona forma za učesće, i link na predavanje ako ste već registrovani:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz
Na ovom linku se mogu pronaci kratka uputstva na srpskom i engleskom:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Kc7qJtEvoMFx9MFnzSREDA, 21.02.2024. u 19:00, Online
Mirjana Ivanović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, Katedra za računarske nauke
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA - RODNA RAVNOPRAVNOST I ETIČKI ASPEKTI
Trenutno, istraživanja u oblasti veštačke inteligencije prvenstveno vode muškarci, te je jasno izražena rodna nejednakost. Na svetskom nivou žene čine samo 22% istraživača koji rade u oblasti veštačke inteligencije. S druge strane veštačka inteligencija oblikuje rodne odnose, stvarajući nove izazove i mogućnosti i za žene. Da bi njihov lični razvoj i profesionalni rast bili u potpunosti integrisani, više žena treba da učestvuje u dizajnu, implementaciji, i evaluaciji metoda i pristupa u mašunskom učenju i tehnologijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji. Samo smisleno uključivanje žena u svim fazama bi trebalo da rezultira politikama i tehnologijama koje digitalnu jednakost pretvaraju u stvarnost. Muškarci i žene treba da budu saveznici i da proaktivno deluju kako bi veštačka inteligencija bila bolja za sve. Izazovi veštačke inteligencije u vezi sa rodnim aspektima su višeslojni i biće razmatrani u prezentaciji. Sve ovo povlači za sobom i određene etičke dileme koje društvo mora da razmatra i reši na dobrobit svih.

SREDA, 28.02.2024. u 19:00, Online
Dušan D. Nešić, Principles of Intelligent Behavior in Biological and Social Systems; Emlyon Business School, Shanghai, China
PORAVNANJE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE - PRAVCI, NEPOZNANICE I PRILIKE
Polje poravnavanja VI (Artificial Intelligence Alignment) postojiu nekom smislu od Alana Turinga 1968, ali konkretnije počinje sa razvojem pre dve decenije. Ipak, doprinosi ovom, i dalje preparadigmatičnom polju, su u poslednjih nekoliko godina (od razvoja modernih neuralnih mreža) počeli eksponencijalni razvoj. Ova prezentacija predstavlja pregled argumenata ovog polja, pravce trenutnog istraživanja, kao i konkretne pravce u kojima naučnici u Srbiji mogu doprineti razvoju na svetskom nivou, iz pravca prirodnih ili društvenih nauka, kao i konceptualnim razvojem. U okviru prezentacije će biti predstavljena kao primer organizacija PIBBSS u kojoj predavač radi, i kroz nju problematika epistemološkog pristupa koja izdvaja polje VI od drugih tehničkih problema.


Ovaj onlajn seminar nastao je kao nastavak sastanka “Serbian AI Meeting” i zamišljen je da na njemu istraživači iz Srbije i iz dijaspore, kao i istraživači sa univerzteta, naučnih instituta i iz prakse predstavljaju naučne teme i rezultate iz oblasti veštačke inteligencije.
Link za svako pojedinačno predavanje biće dostavljen dan pre održavanja predavanja.


Andreja Tepavčević
Rukovodilac seminara