ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Remarks

  • Physics: 3nd price at Regional competition (Bitolj, May 1993)
  • Driving license: Since 1997
  • Foreign languages: English
  • Married, Two sons