ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Remarks

  • Physics: 2nd price at Regional competition (Subotica, May 1997) and 3rd price at National competition (Valjevo, May 1997)
  • Athletics: 2nd place in relay 4x300m at National competition(Junior), Niš, June 1997
  • Driving license: Since September 2005
  • Army obligation: Finished during 2005
  • Foreign languages: English
  • Married, Two children