ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Seminar on Stohastics

Current Program | Past Programs

Chairs:

Dr Svetlana Janković i Dr Slobodanka Janković

The Seminar on Stohastics started in October 1996 and covers the problems of probability, random processes, statistics, special analisys of Gauss' random variables and processes in various spaces. Members of the seminar also display their newest results in these fields. Seminar meetings are held twice a month.


GALLERY

SEMINAR PROGRAMS


Program Archive:
Old Programs