ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

DIGITIZED BOOKS


XVIII century

Rudjer Bošković, Elementorum Universae Matheseos - Tomus I, 1757. godina, ukupno strana 251
Rudjer Bošković, Elementorum Universae Matheseos - Tomus II, 1757. godina, ukupno strana 267
Rudjer Bošković, Elementorum Universae Matheseos - Tomus III, 1757. godina, ukupno strana 375
Rudjer Bošković, Dnevnik sa puta iz Carigrada u Poljsku (1762. godine), 1937. godina, ukupno strana 146
Rudjer Bošković, Elementi Di Matematiche Pure, 1775. godina, ukupno strana 470
Denis Diderot and Jean le Rond d'Alembert (eds.), Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers - tome premier, 1751. godina, ukupno strana 780
Vasilije Damjanović, Aritmetika, 1767. godina, ukupno strana 368
Zaharije Orfelin, Večni to jest od početka do kraja sveta trajući kalendar koji u sebi sadrži sveceloslov i kratke, po računanju istočne crkve, godišnje krugove i druge prirodne zakone; uz to i fizičke o nebeskim telima, i o vodenim i vazdušnim dodatnim rasuđivanjima; pribavljenim iz sveštenih i svetskih hronologija sada prvi put na slavenskom jeziku na korist slavenoserbskim narodima, 1783. godina, ukupno strana 390, ćirilica

XIX century

Atanasije Stojković, Fizika, prostim jezikom spisana za rod Slaveno-Serbski - pervaja čast, 1801. godina, ukupno strana 376, ćirilica
Atanasije Stojković, Fizika, prostim jezikom spisana za rod Slaveno-Serbski - vtoraja čast, 1802. godina, ukupno strana 370, ćirilica
Atanasije Stojković, Fizika, prostim jezikom spisana za rod Slaveno-Serbski - treta čast, 1803. godina, ukupno strana 318, ćirilica
Jovan Došenović, Čislenica ili nauka računa, 1809. godina, ukupno strana 327, ćirilica
Dimitrije Nešić, Glas XXI – odgovor na nekoliko pitanja nauke o beskonačno malim količinama, 1890. godina, ukupno strana 70, ćirilica
Bogdan Gavrilović, Analitična geometrija tačke, prave, kruga i koničnih preseka, 1896. godina, ukupno strana 911, ćirilica
Bogdan Gavrilović, Teorija determinanata, 1899. godina, ukupno strana 277, ćirilica

XX century

Kosta Stojanović, Mehanika, 1912. godina, ukupno strana 470, ćirilica
N. O. Loskij, Logika, knjiga druga. Dokazi - Zaključci, prevod Milić R. Majstorović, 1927. godina, ukupno strana 246, ćirilica
Bulletin de l'académie des sciences mathématiques et naturelles, A. Sciences mathématiques et physiques No.4, 1938. godina, ukupno strana 194
Matematička vesnik, broj 4, 1938. godina, ukupno strana 32, ćirilica
Milutin Milanković, Kanon der Erdbestrahlung und seine Arwendung auf das Eiszeitenproblem, 1941. godina, ukupno strana 633
Mihailo Marković, Logika, 1956. godina, ukupno strana 164, ćirilica
Tatomir Anđelić (editor), Matematička terminologija za osnovnu i srednje škole, 1963. godina, ukupno strana 40, ćirilica
Tadija Pejović (editor), Rečnik matematičkih termina, 1966. godina, ukupno strana 290, ćirilica
Dragoš Cvetković i Mirko Milić, Teorija grafova i mkeme primene, 1971. godina, ukupno strana 126, latinica
Dragoš Cvetković, Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici, 1987. godina, ukupno strana 410, latinica
Mihailo Marković, Filozofski osnovi nauke, 1994. godina, ukupno strana 609, ćirilica
Mihailo Marković, Dijalektička teorija značenja, 1994. godina, ukupno strana 559, ćirilica

XXI century

Dragoš Cvetković, Spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica - Autoreferati, 2012. godina, ukupno strana 216, latinica
Dragoš Cvetković, Autobiografske beleške, 2017. godina, ukupno strana 177, latinica