ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

POSEBNA IZDANJA


J. Karamata, Teorija i praksa Stieltjes-ova integrala, 1949. godine, 328 strana, ćirilica
Anton Bilimović, Dinamika čvrstog tela, 1955. godine, 174 strana, ćirilica
M. Milanković, Astronomska teorija klimatskih promena njen postanak i odjek, 1957. godine, 58 strana, ćirilica
Nova serija:
Dragoslav S. Mitrinović, Ružica S. Mitrinović, Tableaux relies d'une classe de nombres aux nombres de Stirling III, 1963, 200 pp.
Kovina Milošević-Rakočević, Prilozi teoriji i praksi Bernoullievih polinoma i brojeva, 1963. godine, 143 strana, latinica
Vladimir Devide, Matematička logika. Prvi dio (Klasična logika sudova), 1963. godine, (drugo izdanje 1972. godine), 219 strana, latinica
Dragoslav S. Mitrinović, Ruižca S. Mitrinović, Tableaux d'une classe de nombres relies aux nombres de Stirling IV, 1964. godine, 115 pp.
Dragomir Đoković, Algebra trigonometrijskih polinoma, 1965. godine, 56 strana, latinica
Dragoslav S. Mitrinović, Ružica S. Mitrinović, Tableaux d'une classe de nombres relies aux nombres de Stirling VI, 1966. godine, 52 pp.
T. Pejovitć, Bertolino M., Rakić O., Quelques problemes de la theorie qualitative des equations differentielles ordinaires, 1969. godine, 165 pp.
Božidar P. Đerasimović, Pravilni verižni razlomci, 1969 godine, 111 strana, ćirilica
Veselin Milovanović, Matematičko-ligički model organizaciskog sistema, 1971. godine, 32 strane, latinica
Borivoj N. Rachajsky, Sur les systemes en involution des equations aux deriveespartielles du premier ordre superieur. L'application des systemes de Charpit, 1971. godine, 88 pp.
Zlatko P. Mamuzić, Koneksni prostori, 1974. godine, 101 strana, latinica
Z. Ivković, J. Bulatović, J. Vukmirović, S.Ivanović, Applications of Spectral Multiplicity in Separable Hilbert Space to Stochastic Processes, 1974. godine, 68 pp.
Milan Plavić, Mehanika prostih polarnih kontinuuma, 1975. godine, 96 strana, latinica
Veljko Vujičić, Kovarijantna dinamika, 1981. godine, 136 strana, latinica
Djordje Mušicki, Degenerate Systems in Generalized Mechanics, 1992. godine, 28 pp. ISBN 86-80593-10-9
Boško S. Jovanović, The Finite Difference Method for Boundary-Value Problems with Weak Solutions, 1993. godine, 91 pp. ISBN 86-80593-15-X
Slavik V. Jablan, Theory of Symetry and Ornament, 1995. godine, 331 pp. ISBN 86-80593-17-6, Zbl 0831.51008
Slaviša B. Prešić, m-M Calculus, 1996. godine, 83 pp. ISBN 86-80593-19-2
Veljko Vujičić, Preprinciples of Mechanics, 1999. godine, 227 pp. ISBN 86-80593-30-3
Vera B. Lazić, Mathematical Theory of Composite and Prestressed Structures, 2003. godine, 146 pp. ISBN 86-80593-34-6
Miroslav Pavlović, Introduction to function spaces on the disk, 2004. godine, 184 pp. ISBN 86-80593-37-0
Zoran Drašković, On the invariance in mechanics, 2005. godine, 95 pp. ISBN 86-80593-38-9
Marko Kostić, Generalized Semigroups and Cosine Functions, 2011. godine, 352 pp. ISBN 978-86-80593-45-6
Eberhard Malkowsky and Vladimir Rakočević, Summability Methods and Applications, 2020. godine, 144 pp. ISBN 978-86-80593-70-8
Marko Kostić, Abstract degenerate Volterra integro-differential equations, 2020. godine, 522 pp. ISBN 978-86-80593-71-5